Jak wygenerować raport transakcji w formie w formie tabeli?

Metoda report wywoływana przez API pozwala na pobranie raportu zawierającego transakcje i obciążenia konta sprzedawcy w określonym przedziale czasowym.

Poprawne wywołanie tej metody zwraca dane zakodowane w base64, po których odkodowaniu otrzymujemy wartość typu string zawierającą informacje w formacie CSV (oddzielone średnikami).

Gotowy skrypt PHP w bibliotekach Tpay pozwala na automatyczne przekształcenie tego formatu na tablicę asocjacyjną, gdzie każda transakcja jest osobnym elementem tablicy z nazwą pola i wartością.

Przykład zwracanych danych:

array(0 => 
  array (
   'ID transakcji' => 'TR-BRA-KGZK0X',
   'Bank' => string 'BLIK',
   'Kwota transakcji' => '0,02',
   'Zapłacono' => '0,02',
   'Prowizja %' => '0,00%',
   'Prowizja stała' => '0,00',
   'Pobrana prowizja' => '0,00',
   'CRC transakcji' => '3214',
   'Opis transakcji' => 'Payment for order X',
   'Data płatności' => '2017-09-19 14:21:53',
   'Data zwrotu' => '',
   'E-mail' => '[email protected]',
   'Imię i nazwisko' => 'john doe',
   'Adres' => 'Sunny street 25/7',
   'Kod' => '61-505',
   'Miasto' => 'New York',
   'Kraj' => 'PL',
   'Telefon' => '123456789',
   'Opis dodatkowy (Elavon)' => '',
   'RRN (Elavon)' => '',
   'Bin karty' => '-',
   'Typ karty' => '-',
   ),
 ...
);

Przykład wdrożenia w oparciu o biblioteki PHP Tpay

 1. Pobierz biblioteki Tpay z serwisu Github.com
 2. Stwórz plik TransactionReportsApi.php (np. w folderze examples) rozszerzający klasę BasicReports, w którego konstruktorze podaj swoje dane dostępowe do API:
  <?php
  namespace tpayLibs\examples;
  
  use tpayLibs\src\_class_tpay\Reports\BasicReports;
  use tpayLibs\src\_class_tpay\Utilities\TException;
  
  include_once 'config.php';
  include_once 'loader.php';
  
  class TransactionReportsApi extends BasicReports
  {
    public function __construct()
    {
      $this->merchantSecret = 'demo';
      $this->merchantId = 1010;
      $this->trApiKey = '75f86137a6635df826e3efe2e66f7c9a946fdde1';
      $this->trApiPass = 'p@$$w0rd#@!';
      parent::__construct();
    }
  
  }
  
 3. Utwórz funkcję, która pobierze raport wykonując zapytanie do serwera Tpay:
  /**
  * @param string $dateStart 'report date start range'
  * @param bool|string $dateEnd 'report date end range - false if to current date'
  * @param bool $csv 'decide if return report in csv format or table associated'
  */
  public function getReportTransaction($dateStart, $dateEnd = false, $csv = false)
  {
    /**
     * Get report
     */
    try {
      $result = $this->report($dateStart, $dateEnd, $csv);
      if (is_null($result)) {
        echo 'Report is empty for this time range.';
      } else {
        //Will return report
        var_dump($result);
      }
    } catch (TException $e) {
      var_dump($e->getMessage());
    }
  }
 4. Na końcu pliku, poza klasą wystarczy dodać wywołanie z parametrami wejściowymi, np. żeby pobrać raport od początku 2017 roku do obecnej daty wystarczy wywołać:
  (new TransactionReportsApi())->getReportTransaction('2017-01-01');
 5. Metoda może przyjmować również zakres końcowy, wtedy jako drugi argument funkcji ($dateEnd) nalezy przesłać datę końca raportu na przykład '2017-01-31':
  (new TransactionReportsApi())->getReportTransaction('2017-01-01', '2017-01-31');​
Was this answer helpful?
 0
 0